NRYF HAR NYE REGLER OM VAKSINASJON AV HESTER

Endringene gjelder for hester som blir grunnvaskinert f.o.m. 01.01.2020.

For hester som har dokumentert ferdig grunnvaksinering før 01.01.2020, og har dokumentert gyldig revaksinering etter dette, er det ingen endringer. Hester som blir ferdig grunnvaksinert etter 01.01.2020, må nå ha 3 vaksiner:

1. vaksine

2. vaksine etter 21-92 dager

3. vaksine (booster) innen 7 måneder etter vaksine 2.

Det er ingen nedre grense for hvor kort avstanden kan være mellom vaksine 2 og 3. Hesteeierne bør følge anbefalingene fra vaksineprodusenten og veterinæren. Når hesten har fått vaksine 1 og 2, kan den starte før vaksine 3 (booster), men det må alltid ha gått minst 7 dager fra vaksinering til start. De nye reglene ligger nærmere reglene til FEI og DNT (Det norske travselskap) enn før, men er ikke identiske. Men reglene til både FEI og DNT ligger innenfor kravene til NRYF.

NRYF krever ikke at siste vaksine før start ikke skal være eldre enn 6 mnd og 21 dager. Nedenfor følger hele paragrafen, som også sier hva som skjer dersom hesten kommer på stevne uten at vaksinekravene er oppfylt.

§ 191 – Bestemmelser om vaksinering mot hesteinfluensa (hestehoste)

1.   Krav til vaksinasjon og start etter vaksinering[1]

a) Vaksinasjonsattest

Hester som deltar i konkurranser, treninger eller samlinger arrangert av klubber, kretser eller utvalg tilsluttet NRYF, skal ha gyldig vaksinasjonsattest for hesteinfluensa. Alle vaksina­sjonene skal være ført inn i hestens pass, og dokumentert med dato, vaksinenavn og veterinærens underskrift og stempel. Attesten skal være ført av en veterinær som ikke er eier av hesten.

b) Grunnvaksinering før 01.01.2020

For hest som er dokumentert ferdig grunnvaksinert før 01.01.2020, består grunnvaksinasjonen av 2 vaksiner med minimum 21 og maksi­mum 92 dagers mellomrom.

c) Grunnvaksinering f.o.m. 01.01.2020

For hest som blir grunnvaksinert f.o.m. 01.01.2020, består grunnvaksinasjonen av 3 vaksiner:

  • 2 vaksiner med minimum 21 og maksi­mum 92 dagers mellomrom
  • 1 booster-vaksine senest 7 måneder etter vaksine nr 2 (det er ingen nedre grense for når denne vaksinen kan tas – følg veterinærens anbefaling). Hesten kan likevel starte fra 7 dager etter vaksine nr 2 og frem til fristen for booster-vaksinen utløper.

d) Revaksinering

Hesten må være revaksi­nert årlig med maksimum 12 måne­ders mellomrom etter siste vaksinasjon i grunn­immu­ni­seringen.

e) Ny grunnvaksinering

Hester som har dokumentert gyldig grunnvaksine, men har vaksinasjonsintervall på mer enn 12 måneder, må grunnvaksineres på nytt etter reglene i pkt 1.c.

Hester som mangler dokumentert gyldig grunnvaksine, må grunnvaksineres på nytt etter regelen i pkt 1.c.

f) Start etter vaksinering

Det må gå minst 7 dager fra siste vaksinasjon før hesten kan starte i konkurranse, eller har adgang til oppstallingsområdet og kon­kur­ranseområdet eller stedet der samlingen/treningen foregår.

2. Kontroll av vaksinasjonsattesten

Vaksinasjonsattesten skal vises frem for arrangøren før hesten blir satt inn på konkurransestallen eller får adgang til oppvarmingsbanen eller konkurransebanen. Minst ¼ av attestene skal kontrolleres av OD eller arrangøren.Vaksinasjonsattesten skal alltid kontrolleres ved veterinærbesiktigelse. OD skal ha melding om alle avvik fra vaksinasjonsbestemmelsene.

3. Reaksjoner ved avvik fra bestemmelsene

a) Hesten skal avvises fra konkurransen og konkurransestedet inkludert oppstallingen, og treninger og samlinger dersom:

  • gyldig vaksinasjonsattest ikke kan vises frem
  • gyldig grunnimmunisering mangler (se unntak mellom vaksine 2 og 3 i grunnvaksinen i hht pkt 1.b)
  • siste vaksine er gitt for mindre enn 7 dager siden
  • fristen for revaksinering er overskredet med mer enn 1 måned en eller flere ganger, eller
  • siste vaksine er gitt for mer enn 12 mnd siden.

b) Dersom ekvipasjen likevel har startet, skal ansvarlig person ilegges bot, og oppnådde resultater fra konkurransen skal strykes.

c) Følgende unntak fra 3.a-b gjelder:

Dersom det ikke kan legges frem gyldig vaksinasjonsattest på stedet, som viser at alle kravene til vaksinasjon er oppfylt, kan overdommeren likevel la hesten starte dersom det kan legges frem kopi av passet eller veterinærjournal som dokumenterer at hesten er vaksinert i hht til regelverket. Dersom hesten allerede har startet, må dokumentasjonen legges frem før stevnet er slutt. Oppnådde resultater blir da stående, men ansvarlig person skal ilegges skriftlig irettesettelse.

d) Dersom det eneste avviket fra kravene i pkt 1 er at fristen for revaksinering er overskredet med opptil 1 måned en eller flere ganger før siste vaksinering, får hesten starte på det aktuelle stevnet. Dersom hesten starter, skal imidlertid ansvarlig person ilegges skriftlig irettesettelse.

e) Ved alle typer avvikt fra kravene i pkt 1 skal overdommeren ilegge hesten startnekt for nye stevner inntil vaksinasjonsattesten i passet dokumenterer at kravene er oppfylt. Overdommeren skal beskrive avviket på vaksinasjonsattesten i passet, med henvisning til den aktuelle bestemmelsen i § 191.

f) Sammendrag av bestemmelsene i pkt. 3


[1] Bestemmelsene er minstekrav. Vaksineprodusentens anbefalinger bør følges dersom de er strengere enn kravene i dette reglement. Ved start i FEI-stevner gjelder strengere regler – se FEIs Veterinary regulations Art. 1002-1003.

www.rytter.no