Skal du til start i utlandet?

Flere benytter sommeren og ferietiden til å reise på stevner i utlandet i forbindelse med f.eks. et treningsopphold, eller at reisen kun i seg selv er ment som et stevneopphold. Er du egentlig klar over hva du må sette deg inn i før du drar?

Det er flere forhold som frister på stevnefronten i utlandet. Kanskje du allerede er på utenlandsopphold i forbindelse med ferie eller treningsopphold som gjør at det frister med å også stille til start i utlandet? Eller mangler du kvalifiseringer eller stevneerfaring i forberelesesfasen til f.eks. NM? Eller bare vet om et stort stevne du av sosiale årsaker ønsker å delta på?

Nordmenn reiser ofte til Danmark eller Sverige for å starte stevner. Selvfølgelig er det anledning til å reise andre steder også, men nabolandene er naturligvis mest populære, derfor har vi spesifikt omtalt disse her.

Hva gjelder for å starte et nasjonalt stevne i utlandet?

Selv om du på et nasjonalt stevne i utlandet representerer Norge, er det alltid det nasjonale reglementet for det landet du starter i som er gjeldene. Det er ofte andre regler i forhold til både kvalifisering for å ri de høyere klassene i utlandet, og det er også finjusteringer i forhold til utstyrsbruk.

Er du kvalifisert?

Selv om du rir på et bestemt nivå i Norge, betyr ikke dette at det automatisk er kvalifisert til å ri på samme nivå i utlandet. Du må sjekke hva som er krav i landet du skal starte i. Uannsett skal alltid utenlandsresultater (dine norske resultater) godkjennes i landet du skal ri i før start. Du må finne ut hvem du skal kontakte i utlandet, for å få dine resultater godkjente.

I Sverige er stevnestrukturen med stevnenivåer ganske likt som i Norge. De skiller mellom lokal, regional, national og elite nivåmessig, og dette er noenlunde sammenliknbart med vårt system med klubb-, utvidet klubb-, distrikt-, lands- og elite-nivå. Likevel er kvalifiseringsreglene noe annerledes. Både i forhold til hvilke nivåer som krever kvalifisering, prosentgrensene det opereres med, antall start i hvilken klasse, hvilke klasser som er kvalifiserende videre opp og tidsrom tidligere resultater er fra. I Sverige er det kvalifisering for å ri alle klasser fra og med MsvB på regionalt nivå. F.eks. er det også videre krav om å ha ridd helt spesifikke MsvB-programmer for å kvalifisere videre opp til MsvA. Dvs at det er ikke tilstrekkelig å ha ridd et hvilket som helst MsvB-program, for å være videre kvalifisert til MsvA. Det er faktisk slik at selv om du har startet MA i Norge, så trenger du faktisk ikke å være kvalifisert for å ri MsvA i Sverige.

I Danmark er stevnestukturen noe annerledes. Stevnene deles inn i E-, D-, C-, B- og A-stevner. I prinsippet er E-stevner sammenliknbare med klubbstevner, D-stevner med UK-stevner, C-stevner med distriktsstevner, B-stevner som landsstevner og A-stevne som elitestevner. Det er bare det at i Danmark kan alle klasser opp til og med Grand Prix arrangeres som C-stevner, hvilket tilsvarer distriktsstevner i Norge. C-stevnene krever stortsett ikke kvalifiseringer i form av tidligere oppnådde resultater. Videre er det også slik at de aller fleste stevner i Danmark arrangeres som C-stevner, og det er nærmest vanskelig å kunne oppdrive B-stevner å ri på. Stiller du til start på C-stevner er det ikke så mye å sette seg inn i forhold til forhåndskvalifiserende resultater. Men skal du derimot bruke disse resultatene til noe, f.eks. søke om å benytte de som kvalifisering til NM senere, bør dette planlegges. Fordi C-stevner er å betegne som distrikststevner, er ikke resultater fra C-stevner alltid direkte sammenliknbare med resultater oppnådd på samme klassenivå i Norge.

Hva skjer om du rir uten gyldig kvalifisering?

Det er alltid rytter selv som er ansvarlig for å være kvalifisert. Skal du til utlandet å starte er det likt som i Norge at alle utenlandsresultater skal godkjennes. Rir du f.eks. i Sverige betyr det at med mindre du har resultater i Sverige å vise til tidligere, som gir kvalifisering, så må du faktisk søke om at dine norske resultater skal være gyldige. I tilfeller hvor du faktisk ikke oppfyller kravene fra de programmene som er definert i Tävlingsreglementet (det svenske konkurransereglementet), må du legge frem hva slags klasser som kan telle istedet. F.eks. er kravet for å ri MsvA på regionalt nivå i Sverige to ganger 62,0% eller mer i MsvB:5 (svenskt program med bl.a. galopptraverser, flere changemneter og changementer i serie), FEIs lagprogram for junior og/eller FEIs individuelle program for junior. Har du tilsvarende resultater i de gitte FEI-programmene fra Norge, er det store sjanser for at Sverige vil godkjenne dette uten ytterligere spørsmål. Har du derimot ikke ridd disse programmene, må en vudere saken individuelt. F.eks. er ikke de letteste MsvB-programmene i Sverige kvalifiserende til MsvA, og det er da naturlig å tro at heller ikke de letteste norske MB-programmene vil kunne vurderes som kvalifiserende. Det er derimot naturlig å tro at dersom du har ridd klasser på MA-nivå i Norge til 62% eller mer, så vil det være store sjanser for å få dette godkjent. Har du derimot kun MA-resultater under 62% er det nok mer usikkert om dette kan godkjennes. Uannsett, alle resultater skal godkjennes nasjonalt i landet du skal ri før start, og melder du uten gyldig kvalifisering er det også det reglementet som gjelder i det aktuelle landet som gjelder. Dette kan medføre bøter, startnekt og/eller at resultatene strykes i etterkant. Er du i Sverige for å hente inn f.eks. en kvalifisering til NM kan dette få katastrofale følger. Det vil også være vanskelig for Norge i ettertid å godkjenne utenlandsresultater hvor ekvipasjen ikke er kvalifisert/godkjent for å ri. I prinsippet kan utenlansresultatene bli strøket, og da kan heller ikke resultatene godkjennes for videre bruk i Norge.

I Danmark er dilemmaet litt annerledes, da det stortsett er C-stevner man er ute og rir. I og med at disse ikke krever kvalifisering, er det ikke noe problem å melde til start og du står heller ikke fare for å få startnekt eller resultater strøket i forhold til tidligere resultater. Skal du bare starte for stevneerfaringens skyld, så er det ikke så mange forhold å ta. Men er du i Danmark og ønsker å hente kvalifisering videre til f.eks. NM, må du ha en dialog med NRYF/Gu-D om hvordan du oppnår dette. Fordi tilgangen på B-stevner er lav ønsker man ikke å gjøre kvalifisering til f.eks. NM utilgjengelig. Men det er viktig å vurdere hvert enkelt tilfelle, og se på om dette kan være sammenliknbart med norske forhold. Målet er å ha like krav til kvalifisering. Det skal ikke være lettere eller vanskeligere å kvalifisere utenlands, med mindre det nasjonale reglementet i utlandet setter rammer for at det må bli det.

Hva annet er viktig å merke seg?

Det er alltid mye debatt rundt utstyr. Det snakkes mye om at det f.eks. er lov til å ri med trinse i alle klasser opp til og med Grand Prix i Sverige. Danskene tillater ikke trinse i Grand Prix, men der kan du derimot ri med pisk. I Sverige har du ikke en gang lov til å ha med pisken inn på banen før start, heller ikke i de aller laveste klassene. Danmark har på noen nivåer krav om pisk eller sporer (kombinasjon av begge deler er ikke lov). Når det gjelder utstyr må du sette deg inn i dette for det landet du skal starte stevne i. Det er små detaljer som kan ha stor betydning for din start. Det kan være at kominasjonen du benytter i Norge faktisk ikke er lov, eller det kan være at det er lov med en kombinasjon som ikke er lov i Norge som kan være til fordel for deg.

Nyttige linker

Nyttige linker for deg som ønsker å konkurrere i Sverige:

  • Tävlingsreglementet (se spesielt TR II som omhandler dressur. Her finner du kvbalifiseringskrav og utstyrskrav)
  • Tävlingsdatabasen (her finner du terminlister, og det er også her du melder deg til stevner)

Nyttige linker for deg som ønsker å konkurrere i Danmark:

For dere som er ute og konkurrerer utenlands, masse lykke til!