Risiko ved å innføre grovfôr fra utlandet

Varmt vær og lite nedbør i Sør-Norge har gitt dårlige avlinger av grovfôr. Noen bønder har derfor behov for å innføre grovfôr. Mattilsynet er bekymret for at alvorlige smittsomme sykdommer kan følge med handel eller innførsel av grovfôr fra utlandet, og undersøker nå hvor det er trygt å kjøpe fra.

Vi har svært god plante- og dyrehelse i Norge. Enkelte land i Europa og land utenfor Europa har alvorlige smittsomme plante- og dyresykdommer som kan følge med på lasset når du innfører/importerer grovfôr.

Mattilsynet og næringen er derfor bekymret for eventuell smitte som kan følge med innførsel av grovfôr. Vi har for eksempel en uoversiktlig situasjon med stadig nye påvisninger av den alvorlige dyresykdommen Afrikansk svinepest i de baltiske landene (Estland, Latvia og Litauen). Vi frykter at denne smitten kan komme til Norge med innført fôr. Videre kan det også følge plantehelsesykdommer med fôret eller i jord på emballasjen. Sørg derfor spesielt at emballasjen er fri for jord.

Risikoen for smitte ved innførsel av fôr

Det er viktig å vite opprinnelseslandet til fôret som blir innført. Det bør ikke innføres fôr fra land med smittsomme dyresykdommer.

Veterinærinstituttet (VI) har utført en foreløpig vurdering datert 11. juli av risikoen for å få med smitte av dyresykdommer i innført fôr fra utlandet.

Land med liten risiko for smitte

Det er liten risiko for smitte av dyresykdommer ved innførsel av grovfôr fra Sverige og Finland.

Land med høy og moderat risiko for smitte

Risikoen for Q-feber er vurdert som høy, paratuberkulose som moderat og Salmonella Dublin som moderat ved innførsel av grovfôr fra de øvrige EU-landene og import fra aktuelle tredjeland som Canada.

Hvordan kan risikoen for smitte reduseres?

For å redusere risikoen kan man importere fra

  • områder med liten drøvtyggerpopulasjon
  • områder hvor grovfôret som skal importeres, er produsert uten husdyrgjødsel i produksjonsåret
  • områder som kan dokumentere lav prevalens eller ingen forekomst av de smittetruslene som er vurdert
  • import av ensilert grovfôr

Anbefaler ikke import fra områder med afrikansk svinepest

Mattilsynet fraråder å innføre eller importere grovfôr fra områder med afrikansk svinepest. Det gjelder blant annet de baltiske landene (Estland, Latvia og Litauen), Polen, Tsjekkia, Romania og Ungarn.

Se saken fra Veterinærinstituttet: Anbefaler import av grovfôr fra Sverige og Finland

Se rapporten fra Veterinærinstituttet av 11.7: Foreløpig risikovurdering av innførsel av høy, halm og annet grovfôr fra EU og tredjeland

Den som innfører fôret har ansvaret for at det er trygt

Det er den som innfører fôret, selger det videre eller mater dyrene med det som har ansvaret for at  det er trygt.

Her er regelverket for innførsel og import av fôr

  • Her kan du lese om innførsel av høy og halm fra EU-land, se her
  • Det er kun tillatt å importere høy og  halm fra følgende land utenom EU (3.land): Australia, Canada, Sveits, Chile, Grønland, New Zealand, Island, Serbia, USA, Sør-Afrika (spesifikke steder). Jfr. vedlegg V i forskrift om fremgangsmåte for veterinærkontroll (forordning (EF) nr. 136/2004)
  • Her kan du lese om import av høy, halm og fôrvarer fra land utenom EU (3.land) se lenke

Skal du selge utenlandsk fôr videre til andre?

Alle som omsetter fôr har et selvstendig ansvar for å sikre at alt fôr er trygt og i samsvar med krav i regelverket. Alle som importerer eller omsetter fôr skal være registrerte hos Mattilsynet i skjematjenesten.

Her finner du informasjon om regelverk hvis du skal selge fôr til andre.

 

Kilde: www.mattilsynet.no