Fakta rundt Barneidrettsbestemmelsene og Grønt Kort

Norges Idrettsforbund vedtok på Idrettstinget i 2007 Barneidrettsbestemmelsene. Disse bestemmelsene er basert på FNs barnekonvensjon. Barneidrettsbestemmelsene ble endret i 2015, med blant annet sterkere krav om definisjoner fra hvert enkelt forbund på hva som er hva av konkurranser.

Norges Rytterforbund innførte allerede i 2002 sine bestemmelser om Grønt Kort i sporten. Den gang måtte alle over 8 år, og som ville la rytterlisens, ha Grønt Kort. Bestemmelsene ble justert i 2018 da Norges Rytterforbund satte ned aldersgrensen for å ta Grønt Kort til 6 år

1. Hva er grønt kort?

Grønt Kort (GK) er en kort innføring som gir deg basiskunnskaper om hest, sikkerhet og reglement. Les mer om ordningen og kurset her: http://www.rytter.no/stevnestart/gront-kort/

2. Fra når må man ta GK?
For at også unge ryttere – fra seks år – skulle få starte, valgte rytterforbundet i 2018 å sette ned aldersgrense for GK fra 8 til 6 år, på denne måten kunne de aller yngste starte på våre lokale stevner. Tidligere var nedre aldersgrense for å ta GK 8 år.

3. Hvordan defineres Norges Rytterforbunds (NRYF) stevner i forhold til Barneidrettsbestemmelsene?
Forbundsstyret har gjort vedtak om at NRYFs stevner skal defineres på denne måten:
3.1 UK-stevner som lokale konkurranser etter Barneidrettsbestemmelsene punkt 2a.
Distrikts (D)-stevner som regionale konkurranser etter Barneidrettsbestemmelsene punkt 2b.
På bakgrunn av vedtaket i forbundsstyret la Norges Rytterforbund ut en oppfordring til klubber og kretser om å åpne opp for UK-klasser den 22. mars. http://www.rytter.no/definisjon-av-lokale-og-regionale-konkurranser/

Resten av reglene for barneidrett – med aldersgrenser finner man her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

3.2 Det er ingen ting i veien for at en arrangør legger inn et UK-stevne i forkant eller etterkant av sitt D-stevne når man likevel har teknisk personell på plass. Det kan være opptil to klasser på 100 cm og lavere på et slikt UK-stevne. (F.eks. kan UK-stevnet starte kl 08.00 og D-stevnet kl 10.00 samme dag)

3.3 Definisjon av UK-stevner: KR1 (Konkurransereglement – Generelle del) – 140 – 2. Klubbstevner. Internt klubbstevne er åpent bare for medlemmer av arrangørklubben. Utvidet klubbstevne (UK) er åpent for medlemmer av maksimalt 6 navngitte klubber (inkludert arrangørklubben(e)). Høyeste klasse ved UK sprang er 1,00 m/LC-P. Se for øvrig – Tillegg 3.

Resten av reglementet kan du lese her: http://www.rytter.no/wp-content/uploads/kr-i-2018-juni-2018.pdf

4. Hvorfor er reglene blitt slik?
De siste endringene rundt aldersgrenser og stevnetyper er gjort etter at NRYF har fått påtrykk fra Norges Idrettsforbund om å stramme inn et regelverk som ikke har vært helt i tråd med Barneidrettsbestemmelsene.

5. Betyr dette at barn ikke kan starte stevne før man er 9 år?
Nei, barn kan starte på klubbstevner og utvidet klubbstevner fra det året de fyller 6 år, så lenge de har tatt Grønt Kort.

6. Når kan barnet få rytterlisens?
Barnet trenger ikke rytterlisens før det fyller 9 år, da dette er et krav for å kunne delta på D-stevner.

7. Hvis barnet er 7 år og har rytterlisens og Grønt Kort fra tidligere, mister barnet da rytterlisensen og Grønt Kort?
Tidligere har det vært et krav om at man må ha fylt 8 år for å kunne ta Grønt Kort og ta ut lisens. Det er klubbenes ansvar å legge riktig lisens på rytteren. Dessverre ser vi at enkelte klubber har klart å legge til lisens på barn som ikke har fylt 8 år. Her har vi fjernet lisens og tilbakebetalt lisenspenger så raskt vi har fanget dette opp. Nytt fra 2018 er at man ikke får tatt ut rytterlisens før det året man fyller 9 år, og at man kan ta Grønt Kort fra 6 år.

8. Hvordan kan jeg som medlem av en rideklubb bidra til å endre Barneidrettsbestemmelsene?
Disse bestemmelsene er basert på demokratiske prinsipper – der flertallet bestemmer. Så om du ønsker å endre bestemmelsene så må en sak fremmes skriftlig for tinget i Norges Rytterforbund gjennom din klubb. Det er klubben som fremmer saken videre som tingsak til Norges Rytterforbunds ting (Ryttertinget). Dersom saken får flertall der så må NRYF fremme saken for idrettsstyret og tinget til Norges Idrettsforbund (idrettstinget). Så må Idrettstinget vedta endringene i barneidrettsbestemmelsene før endringene kan settes i verk.

9. Hvem kan arrangere UK-stevner?
Alle klubber tilsluttet Norges Rytterforbund kan arrangere UK-stevner. Man må bare forholde seg til Konkurransereglementet, spesielt når det gjelder hvilke klasser som man kan arrangere og hvor mange klubber man kan invitere.

10. Kan barn, som ikke oppfyller alderskravene, starte utenfor konkurranse?
Nei, det kan de ikke.  I følge KR1 145, 2c så må ryttere være kvalifisert for klassen for å få starte utenfor konkurranse – og alder en av kvalifiserinsgkravene.

 

Kilde: www.rytter.no