Hva er egentlig en journal?

På oss mennesker blir det alltid ført en journal hvis vi besøker legen, legevakt, sykehus også videre. Men hvordan blir en journal på dyr ført, hva skal den inneholde og i hvilken grad kan vi som eiere få innsyn i journalen til hesten eller hunden vår?

Tekst og foto: Charlotte Moen

-En journal er et dokument som en veterinær er pålagt å føre ved dyrehelsefaglig undersøkelse, vurdering og rådgiving, forklarer veterinær Nicolai Setsaas. Så når dyret ditt gjennomgår en undersøkelse, vurdering eller rådgivning, skal dette dokumenteres av dyrehelsepersonell i pasientens journal.

Journalens innhold

-En journal skal inneholde opplysninger om pasientens art og identitet, navn og adresse til pasientens eier eller opplysninger om andre som har representert eier i forbindelse med dyrehelsehjelpen.

-Hvilket personell som har hatt ansvaret og andre personell som har deltatt under behandlingen av dyret.

-Tidspunkter for henvendelser om behandling, når behandlingen fant sted og journalføringen.

-Henvendelser om dyrehelsehjelp og personellets svar til denne henvendelsen.

-Anamnese, undersøkelser, kliniske funn, diagnoser og behandling på pasienten.

-Rekvirering og bruk av legemidler, her skal legemidlets navn, varenummer, dosering og varighet oppføres.

-Pleie og annen oppfølging av pasienten.

-Tilbakeholdelsestider for kjøtt, melk, egg og fisk som personellet har fastsatt ved bruk av legemidler.

-Om pasientens eier eller innehaver har nektet dyrehelsehjelp.

-Om pasientens eier eller innehaver har krevd innsyn eller retting og om kravene har blitt innfridd.

-Om det er forhold som svekker velferden til pasienten.

-At dyrehelsepersonellet har gitt politiet, mattilsynet eller dyrevernnemda opplysninger fra journalen.

-Opplysninger om dyr og dyrehelsehjelp som dyrepersonellet er forpliktet til å dokumentere eller rapportere til offentlig myndighet.

Videre ut i fra reglene som Mattilsynet har fastslått skal journalen være samlet, skriftlig og utformet på en måte som gjør de journalførte opplysningene lett tilgjengelige for personellet, pasientens eier og innehaver og mattilsynet. Her skal de lett kunne finne fram til opplysninger om pasienten. Journalen skal fortrinnsvis skrives på norsk, men dansk, svensk og engelsk kan benyttes i den utstrekning det er forsvarlig. I spesielle tilfeller kan Mattilsynet gi tillatelse til å benytte et annet språk.

 

des13 084

Oppbevaring og innsyn

Dyrepersonellet skal oppbevare journalen hos seg og behandle den slik at den ikke kommer til skade eller blir ødelagt og slik at uvedkommende ikke får adgang til journalen. Journalopplysninger skal oppbevares av personellet i ti år og etter det så lenge pasienten må antas å være i live. Pasientens eier og innehaver har rett til å gjøre seg kjent med de journalførte opplysningene som gjelder pasienten. Dette gjelder også opplysninger som er journalført før vedkommende ble eier av pasienten. Så har du kjennskap til hvor dyret ditt har blitt behandlet før har du rett på innsyn i journalen. Skal du for eksempel kjøpe deg en ny hest kan du spørre eier om å få innsyn i journalen til hesten, eller spørre etter behandlende veterinær. Dessverre så er det ikke sånn at journalen følger hesten, uavhengig om hesten kommer fra Danmark eller Bergen. Det er den veterinæren som har behandlet hesten som da har ført journal. Dette kan lett sammenlignes med oss mennesker, hvis vi bytter til en annen fastlege må vi selv be den fastlegen vi hadde til å sende over journalen vår til nåværende fastlege, hvis ikke kan ikke nåværende fastlege få innsikt i sykehistorien din.

 

Husk at du som eier har rett på innsyn i journalen til hesten din.